New

R0101Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.90 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม (โดยประมาณ)

THB 51,900 ฿ 51,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -52%
สมาชิก THB 23,900 ฿ 23,900 -54%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0098Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.42 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 1.4 กรัม (โดยประมาณ)

THB 62,900 ฿ 62,900
THB 14,900 ฿ 14,900 -76%
สมาชิก THB 13,900 ฿ 13,900 -78%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

R0097Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-2 เพชรรวม 0.50 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม (โดยประมาณ)

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 18,900 ฿ 18,900 -53%
สมาชิก THB 17,900 ฿ 17,900 -55%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0079Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.28 กะรัต จำนวนเพชร 7 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.5 - 2.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%
สมาชิก THB 15,900 ฿ 15,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0077Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 0.80 กะรัต จำนวนเพชร 31 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.8 - 3.0 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 35,900 ฿ 35,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0032Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรเพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.2 กรัม

THB 35,900 ฿ 35,900
THB 26,900 ฿ 26,900 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0028Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) เพชรรวม 1.15 กะรัต จำนวนเพชร 52 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.9 กรัม

THB 64,900 ฿ 64,900
THB 52,900 ฿ 52,900 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0006W18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.59 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 69,900 ฿ 69,900
THB 41,900 ฿ 41,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0001Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม F COLOR (98) เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 37 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 89,900 ฿ 89,900
THB 52,900 ฿ 52,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0065Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 34,900 ฿ 34,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0008Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.63 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 55,900 ฿ 55,900
THB 27,900 ฿ 27,900 -50%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0016Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.40 กะรัต จำนวนเพชร 15 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0023Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.66 กะรัต จำนวนเพชร 22 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 25,900 ฿ 25,900 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0034Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR H&A เพชรรวม 0.68 กะรัต จำนวนเพชร 9 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.5 กรัม

THB 49,900 ฿ 49,900
THB 29,900 ฿ 29,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0025Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม E COLOR (99) H&A เพชรรวม 1.00 กะรัต จำนวนเพชร 53 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.1 กรัม

THB 99,000 ฿ 99,000
THB 54,900 ฿ 54,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0068Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 59,900 ฿ 59,900
THB 34,900 ฿ 34,900 -42%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

007CTR0064Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.07 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 17,900 ฿ 17,900 -49%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

012CTR0064Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -45%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0063Y18KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.17 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 4.5 กรัม

THB 62,900 ฿ 62,900
THB 36,900 ฿ 36,900 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0062Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.07 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 2.0 กรัม

THB 12,900 ฿ 12,900
THB 9,990 ฿ 9,990 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0061Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.10 กะรัต จำนวนเพชร 3 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.0 กรัม

THB 29,900 ฿ 29,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0036Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.50 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 39,900 ฿ 39,900
THB 24,900 ฿ 24,900 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0004Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.48 กะรัต จำนวนเพชร 48 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 2.5 กรัม

THB 25,900 ฿ 25,900
THB 19,900 ฿ 19,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0058Y18KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.86 กะรัต จำนวนเพชร 25 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 4.2 กรัม

THB 79,900 ฿ 79,900
THB 58,900 ฿ 58,900 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0027Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.12 กะรัต จำนวนเพชร 4 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 24,900 ฿ 24,900
THB 16,900 ฿ 16,900 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0050Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.22 กะรัต จำนวนเพชร 19 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 11,900 ฿ 11,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0046Y10KPW50

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) VVS1-VVS2 เพชรเม็ดยอด 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองคำหนัก 3.0 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0044Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.44 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.9 กรัม

THB 34,900 ฿ 34,900
THB 21,900 ฿ 21,900 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

R0002Y10KPW47

เพชรเบลเยี่ยม D COLOR (100) เพชรรวม 0.33 กะรัต จำนวนเพชร 11 เม็ด ตัวเรือนทองคำหนัก 1.6 กรัม

THB 19,900 ฿ 19,900
THB 13,900 ฿ 13,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้